Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ115033

Een sage (mondeling), zomer 1977

Hoofdtekst

Der wie in boer, dy wie earm. Doe forkocht er him oan 'e duvel. Doe wie de earmoed oer: elk dinkje dat er optilde siet jild ûnder. Mar hy woe wol ûnder 'e duvel wei, hy hie op it lêst jild genôch.
Op in kear droomde er. Hy kaem yn in moaije feestsael. 't Wie dêr allegear pracht en prael, en 't gong drok op in feestjen. Hy die der sels ek oan mei.
Midden yn 'e nacht woe er nei hûs ta. Mar de portier sei: "Hjir mei net ien út, hwant de doar is ticht."
De boer sei: "Ik mat nei myn fé, ik màt der wol út." Doe sei de portier tsjin 'e boer: "Ast biloofste, datst hjir moarnjoun foar altyd komst, dan lit ik dy der út." Dat biloofde dy boer.
Mar de oare moarns tocht er: dit wie mar in droom. Ik ha dêr net west, dat ik gean der ek net hinne.
De deis dêroan moest er op it hynder nei de stêd ta. Mar hy is dêr net oankaem. Underweis foel er fan 't hynder en bruts syn nekke. Dat hie de duvel dien.


Onderwerp

SINSAG 0881 - Der Teufelsvertrag. Mann schliesst einen Vertrag mit dem Teufel, welcher ihm bei seiner Arbeit Hilfe leistet.    SINSAG 0881 - Der Teufelsvertrag. Mann schliesst einen Vertrag mit dem Teufel, welcher ihm bei seiner Arbeit Hilfe leistet.   

Beschrijving

Een arme man gaat een duivelspact aan om uit de geldzorgen te komen. Als hij later barst van het geld, wil hij weer uit de macht van de duivel komen. In een droom belooft de man aan een portier van een feestzaal - de duivel - dat hij de volgende dag voor eeuwig op het feest zal terugkeren. Als hij wakker wordt, bedenkt hij zich dat het maar een droom was en hij gaat dan ook niet naar de plek terug. Als hij onderweg is naar de stad, valt hij echter van zijn paard en breekt hij zijn nek: werk van de duivel.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1150, verhaal 33 (archief MI)

Commentaar

zomer 1977
Der Teufelsvertrag. Mann schliesst einen Vertrag mit dem Teufel, welcher ihm bei seiner Arbeit Hilfe leistet.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21