Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ115212

Een mop (mondeling), woensdag 03 augustus 1977

Hoofdtekst

Der wie in jonge, dy hie in bytsje forkearing mei in fanke. Hja kuijeren yn Grins en gongen dêr it bosk yn. Hja waerden hwat yntym, doe sei it fanke tsjin 'e jonge: "Wolst ek ris sjen, hwer't ik oan 'e blinde darm opereard bin?"
Jonge ja, dat woe er graech sjen.
Dan mast even meikomme, hjir achter de bulten. Doe't se dêr wienen, doe sei se: Nou mast goed sjen. Dêr yn 'e fierte stiet it sikenhûs. Dêr achter dat fierste gleske, dêr bin ik opereard.

Beschrijving

Een jong stelletje is een beetje aan het vrijen in het bos. Als het meisje vraagt of de jongen wil zien waar zij aan haar blindedarm geopereerd is, wil de jongen dat maar al te graag. Het meisje troont hem mee en wijst hem in de verte een ziekenhuis aan.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1152, verhaal 12 (archief MI)

Commentaar

3 augustus 1977

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21