Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ115405

Een mop (mondeling), woensdag 10 augustus 1977

Hoofdtekst

In wyfke-flie en in mantsjeflie, dy wennen togearre by in frommes yn 'e naffel. It wyfke sei tsjin 't mantsje: "Der komme aenst jongen, dû mast om in oar húske foar ús sykje. 't Is hjir fiersto lyts aenst."
"Dan sil 'k der fuort op út", sei 't mantsje.
In skoft letter kaem er werom. "Nou, en?" frege 't wyfke. "Ik wie wer krekt to let lyk as altyd", sei er. "Hwant ik hie in hiel moai plakje foun mei rûmte genôch, mar se wienen dêr krekt oan 't forhúzjen. Hwant der waerd in greate rollade nei binnen skoud en in sek mei rejappels (aardappelen) stie foar de doar."

Beschrijving

Een mannetjes- en vrouwtjesvlo wonen samen in de navel van een vrouw. Ze besluiten te verhuizen naar een ruimere plaats omdat ze jongen krijgen. De mannetjesvlo weet wel een goede plek maar die is al bezet omdat hij gezien heeft dat de verhuizing al in volle gang is. Een rollade werd net naar binnen geschoven en een zak aardappelen stond voor de deur, aldus de vlo.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1154, verhaal 5 (archief MI)

Commentaar

10 augustus 1977

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21