Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ115722

Een mop (mondeling), maandag 12 september 1977

Hoofdtekst

Der wie in jonge dy makke in fytstocht troch Nederlân. Sa kaem er yn Limburch, mar dêr koed er op in joun gjin plak mear krije yn in hotel. Doe kaem er by de nonnen. Hy frege of er dêr sliepe koe.
Doe sei de moeder-overste, dat koe wol, mar yn 'e nacht om trije ûre moesten alle nonnen neaken op it appèl stean. "Dan mastû fansiden wêze," sei se, "hwant dan komme se allegear foar kontrôle."
"Dat komt wol klear", sei de jonge.
De nachts om 2 ûre wist er net hwer't er hinne moest. Dat hy docht de klean ek mar út, raemt in touke út 'e bûse, bynt it hiele spultsje ûnder 'e kont troch en giet dan ek mar by de nonnen op it appèl stean. Dêr komt moeder overste mei noch twa susters to ynspektearjen. Hja binne oan 'e jonge ta. Mar troch it nijs, dat er allegear sjocht, brekt it touke.
Doe sei de moeder-overste: "O heden, hwat is dat?" "Dat is nou in Sjineeske Klapkut", seit er.

Beschrijving

Een jongen die een fietstocht maakt mag overnachten in een nonnenklooster. De moeder-overste vertelt hem dat 's nachts om drie uur alle nonnen zich naakt moeten opstellen voor contrôle. De jongen moet dan maken dat hij wegkomt, aldus de moeder-overste. Omdat de jongen niet weet waar hij naartoe moet, besluit hij zijn penis onder zijn billen vast te binden met een touwtje. Als de moeder-overste hem nadert, breekt net het touwtje. Als de moeder-overste één van de controlerende nonnen vraagt wat dat is, antwoordt die 'Dat is nou een Chinese Klapkut'.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1157, verhaal 22 (archief MI)

Commentaar

12 september 1977

Naam Overig in Tekst

Sjineeske Klapkut    Sjineeske Klapkut   

Chinese Klapkut    Chinese Klapkut   

Naam Locatie in Tekst

Nederlân    Nederlân   

Limburch    Limburch   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21