Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ115901

Een sage (mondeling), maandag 26 september 1977

Hoofdtekst

Frytsen wenne to Eastemar. Hja wie mei de helm geboaren. Hja moast altyd lykstaesjes sjen. Meastal wie dat yn 'e nacht. Dan gong Frytsen fan it bêd ôf. Mar hja seach ek wol oare dingen foarút. Op in kear kaem se by Rikele Pot yn 'e winkel. Dy hie in winkel yn galanteryën. Doe sei se: "Der komt hjir binnenkoarten in greate rammeling by jo."
De oare deis kaem der yn 'e winkel in planke del, dêr't allegear potten pannen op stienen. Dy foelen yn diggels op 'e flier.

Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Een helmdrager moet er 's nachts vaak uit om sterfgevallen te voorzien in passerende lijkstoeten. De helderziende voorziet ook wel andere dingen.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1159, verhaal 1 (archief MI)

Commentaar

26 september 1977
Das zweite Gesicht & SINSAG 0481 Leichenzug gesehen & TM 2901: Helmdragers

Naam Overig in Tekst

Frytsen    Frytsen   

Rikele Pot    Rikele Pot   

Naam Locatie in Tekst

Eastermar    Eastermar   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21