Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ116407

Een sage (mondeling), zaterdag 15 oktober 1977

Hoofdtekst

Der wie in man dy hie och sa'n forlet fan jild. Doe kaem de duvel by him, dy sei: "Dû kinst wol jild fan my krije. Sjoch," sei er, "dan jow ik dy in ammerfol jild mei in dikke kop der op. Mar binnen safolle jier mat ik it ammerfol jild wer ha. Dan hoeft der net in kop op to sitten. Oars is dyn siele foar my."
De man sette in amer klear en de duvel smiet him fol mei in dikke kop der op.
Doe gong de man hinne en naem in stok en struts de kop der ôf. Doe wie de amer fol. Hy sei tsjin 'e duvel:
"Asjybleaft, hjir ha jo in amerfol jild, dan binne wy lyk." Hy hie genôch oan 'e kop, dêr koed er him skoan mei rêdde.
Sa wie er de duvel to glêd.

Onderwerp

AT 1182 - The Level Bushel    AT 1182 - The Level Bushel   

ATU 1182    ATU 1182   

Beschrijving

Een man met geldgebrek wordt benaderd door de duivel. De duivel biedt hem een emmer geld aan 'met een flinke kop erop'. Binnen een aantal jaar moet de emmer terugbetaald worden, maar er hoeft geen kop op te zitten, aldus de duivel. De slimme man strijkt hierop de kop met een stok van de emmer en geeft de duivel direct de volle emmer zonder kop terug. Zo heeft de man direct de emmer terugbetaald en is hij de duivel te slim af.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1164, verhaal 7 (archief MI)

Commentaar

15 oktober 1977
The Level Bushel

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21