Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ116705

Een mop (mondeling), donderdag 17 mei 1979

Hoofdtekst

De boer en syn feint wienen oan 't wurk yn 't lân. De boer hie syn moffen forgetten. Hy krige kâlde hannen en sei tsjin 'e feint: "Helje dû myn moffen even op."
De feint gong nei de pleats ta. Dêr wienen de boerinne en de faem, beide tige kreaze froulju. Dy feint hie altyd smucht op dy twa, dat, doe't er yn 'e hûs kom, sei er: "Ik mat jim beide spylje, dat hat de boer sein."
Dat woenen dy froulju net leauwe. Doe sei dy feint: "Ik wol de boer noch wol ris freegje, dan kinne jim hearre hwat er seit." Hy die de doar op en rôp lûd: "Ien of allebeide?" "Allebeide, domme kou!" rôp de boer werom. "Hearre jim 't nou wol?" sei de feint.
Doe moesten se 't wol tajaen.

Onderwerp

AT 1563 - "Both?"    AT 1563 - "Both?"   

ATU 1563    ATU 1563   

Beschrijving

Een boer beveelt zijn knecht zijn handschoenen te halen in het huis. In het huis maakt de knecht de boerin en de meid wijs dat de boer hem bevolen heeft met hen beiden seksueel contact te hebben. Als de vrouwen dit niet geloven, roept de knecht naar de boer 'Één of allebei?'. Als de boer 'Allebei, domme koe!' terugschreeuwt, zijn de vrouwen overtuigd en kan de knecht zijn gang gaan.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1167, verhaal 5 (archief MI)

Motief

K1354.1 - ”Both?“    K1354.1 - ”Both?“   

Commentaar

17 mei 1979
"Both?"

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21