Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ117507

Een mop (mondeling), maandag 04 juni 1979

Hoofdtekst

Der wienen in pear âlde minsken, dy hienen ien kou.
Op in snein wienen se yn tsjerke. De dûmny sei doe op 'e preekstoel dat hwa't syn goed joech oan 'e Heare, dy krige it dûbeld werom. Doe't de beide âlde minsken goed en wol wer thús wienen, sei Eke tsjin Piter: "As wij de kou oan 'e Heare jowe, krije wy 't dûbel forgoede."
Hja kamen oerien, dat hja soenen har kou by de dûmny bringe. Dy hie sels ek in kou. It stie dûmny wol oan doe't er dy kou presint krige. De koe kaem by dûmny sinen yn 't lân. Hy waerd mei in latte oan 'e oare kou fêstboun. Dêr wie in bulte to fretten yn 't fintsje en de kou iet him sêd. Hwant by him thús wie net safolle to fretten.
Mar doe't er goed en wol sêd wie, yn 'e nacht, woed er werom. Hy briek troch de hekke hinne en naem fansels dûmny syn kou mei - dêr siet er oan fêst. En sa bilânne er wer op syn âld plak. Dat gong mei nochal hwat lawaei. De beide âlde minsken hearden dat op bêd. De âld man sei tsjin 't wyfke: "Och heden, nou hat de Heare 't al goed makke. Nou bin der al twa. Dûmny sines is der ek by." Omdat der gjin iten genôch wie foar twa kij, hat er beide beesten op 'e merk forkocht en barde in moai dofke jild.

Onderwerp

AT 1735 - "Who Gives his Own Goods shall Receive it Back Tenfold"    AT 1735 - "Who Gives his Own Goods shall Receive it Back Tenfold"   

ATU 1735    ATU 1735   

Beschrijving

Een dominee preekt dat wie eenmaal geeft aan de Heer, dubbel zal terugkrijgen. Een man en een vrouw besluiten hierop hun enige koe 'aan de Heer' te geven en brengen het dier naar de dominee. De dominee - die zelf ook één koe bezit - is erg in zijn schik met het geschenk. De dominee bindt zijn nieuwe koe met een lat aan zijn eigen koe vast. 's Nachts besluit de koe die eerst van het echtpaar was weer terug te gaan en breekt hij door het hek heen. In zijn vlucht neemt hij de ook de koe van de dominee mee. Als de man van het stel lawaai hoort, kijkt hij uit het raam. Hij ziet dat de Heer hun goede daad al beloond heeft: in de tuin staan twee koeien - de eigen koe en de koe van de dominee. De man verkoopt de beide koeien op de markt en strijkt flink wat geld op.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1175, verhaal 7 (archief MI)

Commentaar

4 juni 1979
"Who Gives his Own Goods shall Receive it Back Tenfold"

Naam Overig in Tekst

Piter    Piter   

Heare    Heare   

Heer    Heer   

Naam Locatie in Tekst

Eke    Eke   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21