Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ118307

Een mop (mondeling), maandag 09 juli 1979

Hoofdtekst

Der wie us in doomny, dy hie in baerch slachte.
Njonken 'e pasterije stie in arbeiderswente, dêr koenen se bêst in stik spek brûke.
Dy minsken hienen in jonge, dy wie in bytsje ûnnoazel. De heit sei tsjin him: "Sille wy fannacht dy baerch slachtsje?"
Dêr wie dy jonge wol foar to finen, dat dy nachts snapten sy dûmny syn baerch.
Doe koenen se dan de oare deis beantsjes mei spek ite.
De jonge wurke by de doomny yn 'e tún.
De oare moarns frege doomny him: "Hwat ite jimme hjoed?"
"Beantsjes mei spek, doomny."
"Hwer ha jimme dat spek wei?"
"Stellen."
"Wolst in muntsje fortsjinje?"
Ja, dat woe dy jonge wol.
"Gean dan moarn nei tsjerke ta."
"Ik ha gjin klean, dûmny", sei de jonge.
"Hjir hast in pak klean, dat meist hâlde. As de preek út is, mast sizze:
- De dominee, de dominee, de dominee van 't Woud
heeft een varken geslacht en mijn vader heeft hem in 't zout."
De jonge beloofde dat er it sizze soe.
Mar hy komt thús en dêr fortelt er alles.
De heit sei: "Dû mast it in bytsje oars sizze.
Dû krigest in goune fan my ast seiste:
- De dominee, de dominee, de dominee van 't Woud
die heeft een meid met jong gemaakt en heeft ze niet getrouwd.-"
De oare moarns forskynt de jonge yn 'e tsjerke.
As de preek dien is, forsiket de doomny syn folkje om efkes to wachtsjen.
"Hier is een jongen, die zal de zuivere waarheid zeggen.
Spreek maar toe", seit er tsjin 'e jonge en hy loadst him nei de preekstoel ta.
De jonge bigjint:
" - De dominee, de dominee, de dominee van 't Woud...-"
"Goed zo, mijn zoon", moedigt de doomny oan.
Mar dan forfolget de jonge goed lûd, dat de hiele tsjerke it hearre kin:
"... die heeft een meid met jong gemaakt, en heeft ze niet getrouwd."
"Dat liegt die vervloekte jongen!" ropt dûmny pûrrazend en hy stompt him út 'e preekstoel wei.

Onderwerp

AT 1735A - The Bribed Boy Sings the Wrong Song    AT 1735A - The Bribed Boy Sings the Wrong Song   

ATU 1737A    ATU 1737A   

Beschrijving

Een dominee verneemt van zijn onnozele buurjongen dat hij en zijn familie het varken van de dominee gestolen hebben. De dominee wil de diefstal aan de orde stellen in de preek en vindt de jongen voor een muntje bereid het volgende rijmpje op te zeggen in de kerk: 'De dominee, de dominee, de dominee van 't Woud heeft een varken geslacht en mijn vader heeft hem in 't zout'. De onnozele hals vertelt alles thuis en de vader haalt zijn zoon over de tekst van het rijmpje iets te wijzigen in 'De dominee, de dominee, de dominee van 't Woud
die heeft een meid met jong gemaakt en heeft ze niet getrouwd'. Als de dominee die zondag de jongen naar voren haalt als 'de verkondiger van de waarheid', laat die de gewijzigde tekst van zijn vader door de kerk schallen. De dominee ontsteekt in hevige woede en schopt de jongen uit de preekstoel, roepend 'Dat liegt die vervloekte jongen'.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1183, verhaal 7 (archief MI)

Commentaar

9 juli 1979
The Bribed Boy Sings the Wrong Song

Naam Locatie in Tekst

Woud    Woud   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21