Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ118610

Een sage (mondeling), vrijdag 27 juli 1979

Hoofdtekst

Jehannes van der Zee wenne op Sumarreheide. Hy wie fêste arbeider by in boer yn Sumar. Op in moarn, doe't it noch tsjuster wie, gong er de heidereed by Jelke fan Sjoerd Bonnes lâns. Doe wie dêr hwat njonken him.
Jehannes sei: "Goeije morgen."
Mar hy krige neat to hearren fan dy oare. Hy sei nochris goeije morgen, oant trije kear ta.
Doe sei er foars: "Wòlstû, duvel, net prate of kìnst net prate?"
Sa wie dy gedaente ek by him wei.
Doe kaem er by de boer yn 't bûthús. En sûnder dat er hwat fornaem waerd er samar ûnforwachts foar de kij smiten.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Een arbeider groet tot drie keer toe een passant maar de groet blijft al die keren onbeantwoord. Als de arbeider hierop verontwaardigd zegt 'Duivel, wíl of kán je niet praten?!', verdwijnt de gedaante plotseling. Als de arbeider even later bij de boer komt, wordt hij plotseling gegrepen en voor de koeien geworpen.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1186, verhaal 10 (archief MI)

Commentaar

27 juli 1979
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).

Naam Overig in Tekst

Jehannes van der Zee    Jehannes van der Zee   

Jelke    Jelke   

Sjoerd Bonnes    Sjoerd Bonnes   

Jehannes    Jehannes   

Naam Locatie in Tekst

Sumarreheide    Sumarreheide   

Sumar    Sumar   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21