Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ119210

Een sprookje (mondeling), zondag 08 juli 1979

Hoofdtekst

De feint en de boer soenen togearre it lân út. Dy feint hie wol hwat smucht op 'e boer syn frou. Doe't se in ein fan hûs wienen treau dy feint de boer ûnder wetter.
Doe sei de boer: "Dit komt út, heite, al sil in hazze it ek útbringe."
It hiet dat de boer troch in ûngelok yn 't wetter rekke en fordronken wie en de feint troude mei de widdou.
It gebeurde op in winterdei. Dêr lei snie. De feint, dy't nou boer woarn wie, siet foar 't finster. Dêr seach er in hazze oankommen. Dy kom regelrjocht op 'e plaets ta.
Doe sei de boer: "Soe dy hazze it nou doch noch útbringe?"
"Hwat guod?" frege de frou.
"Dat ik dyn earste man forsûpt ha", sei er, sûnder der by nei to tinken.
It minske hat it oanjown en hy kaem achter slot en grindel.

Onderwerp

AT 0960 - The Sun Brings All to Light    AT 0960 - The Sun Brings All to Light   

Beschrijving

Een boerenknecht heeft een oogje op de boerin en duwt de boer onder water om hem te verzuipen. In zijn doodsstrijd verzekert de boer de knecht dat de moord uit zal komen, 'al zal een haas het moeten verkondigen'. Als de knecht later met de boerin getrouwd is, ziet hij eens een haas het huis benaderen. Als de 'knecht' zich hardop afvraagt of de haas 'het dan toch aan het licht zal brengen', vraagt de boerin waar hij het over heeft. 'Nou, dat ik je eerste man verzopen heb' flapt de knecht er zonder nadenken uit. De boerin geeft de moord alsnog aan en de knecht komt achter slot en grendel.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1192, verhaal 10 (archief MI)

Commentaar

8 juli 1979
The Sun Brings All to Light

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21