Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ABIJMA51

Een mop (mondeling), september 1971

Hoofdtekst

Der wie in boer, dy hie in greatfeint en in lytsfeint, achter Ljouwert. De lytsfeint wie net bang. Doe sei de greatfeint: - Ja, der binne spoeken. - Dan woe ik wolris in spoek sjen, sei de lytsfeint. De greatfeint wist ris dat de skiepmelkersjonge it hynder ophelje moast en kroep yn 'e deam, in wyt lekken om. Doe 't de lytsfeint him saech - hy hie de teame yn 'e hân - springt er op 'e greatfeint en hy slacht ta mei de bitte. Hy slacht de greatfeint dea. (Dat wyt ik der fan).
(Poortinga, september 1971)

Onderwerp

AT 1676 - Joker Posing as Ghost Punished by Victim    AT 1676 - Joker Posing as Ghost Punished by Victim   

ATU 1676    ATU 1676   

Beschrijving

Een knecht wil een ander doen geloven dat hij een spook is, maar de andere knecht heeft hem door en slaat hem dood.

Bron

Transcriptie Y. Poortinga, sept 1971; hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert

Commentaar

september 1971
Joker Posing as Ghost Punished by Victim & VDK 1676F*, Spookspelen: Het spook op de vonder

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert    Ljouwert   

Leeuwarden    Leeuwarden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21