Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ119705

Een sage (mondeling), donderdag 05 juli 1979

Hoofdtekst

Greate Sjoerd wie ek sa'n man dy't der soms yn 'e nacht út moest om nei bigraffenisstoeten to sjen.
Jurjen van der Leest hat in kear mei him west. Dat hie er Jurjen biloofd, as der wer sa'n gefal wie soe Jurjen der by wêze. Jurjen woe dat graech ris bilibje. Doe naem er Jurjen mei oan 'e Sânwei-bosk ta, krekt by de âld tramwei. Dêr hat doe in lykstaesje west. "Oan kant, oan kant", sei greate Sjoerd tsjin Jurjen. Mar Jurjen hie neat sjoen en wie stean bleaun. Mar fuort dêrnei lei er yn 'e berm. It hynder hie him oan kant stompt.
"En dòch haw ik noait hwat sjoen", sei Jurjen letter.

Onderwerp

SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen    SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen   

Beschrijving

Een helderziende die er 's nachts vaak uit moet om begrafenisstoeten te zien neemt zijn maat mee die niet wil geloven dat hij voorgezichten krijgt van sterfgevallen. De helderziende maant zijn maat opzij te gaan als de lijkstoet inderdaad nadert, maar de maat ziet niets en blijft staan. Kort daarop wordt hij in de berm geslingerd omdat hij een slag heeft gekregen van het paard dat de koets trekt.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1197, verhaal 5 (archief MI)

Commentaar

5 juli 1979
Leichenzug gesehen.

Naam Overig in Tekst

Jurjen    Jurjen   

Jurjen van der Leest    Jurjen van der Leest   

Greate Sjoerd    Greate Sjoerd   

Sjoerd    Sjoerd   

Naam Locatie in Tekst

Sânwei-bosk    Sânwei-bosk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21