Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ120033

Een mop (mondeling), 99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)

Hoofdtekst

Der wie in jongeman, dy hie sa'n freesliken lêst fan jeugdpukkels. Doe gong er nei de dokter ta.
De dokter sei: "Dêr kin ik neat oan dwaen. As jo dy kwyt wolle, dan matte jo mei in frou op stap."
De jonge stammere tige bot.
Hy gong nei Ljouwert ta en makke dêr in nûmerke by in dame. Doe soed er syn jaske wer oanlûke en opstappe.
Doe sei dy dame: "Ho-ho-ho. Ik krijg f 25. van je."
Doe sei dy jonge: "Nn...ee - nn...ee - n...ee, 't is fo fo foar it si - si - sikenfonds, d.d.d - okter hat my stjûrd."

Beschrijving

Een stotterende jongen met jeugdpuistjes krijgt van de dokter het advies zich eens flink met vrouwen te gaan bezighouden. Als de jongen een prostituée bezocht heeft en weer op wil stappen, wijst de prostituée hem op de vijfentwintig gulden die ze van hem krijgt. De jongen verklaart stotterend dat de dokter hem heeft gestuurd en dat het in het ziekenfonds zit.Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1200, verhaal 33 (archief MI)

Commentaar

?

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert    Ljouwert   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21