Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ120305

Een sage (mondeling), vrijdag 10 augustus 1979

Hoofdtekst

Froeger gong ús famylje faek to meanen nei de Earnewarren.
Op in simmer wie pake Tamme mei twa fan syn jonges Binne en Jelle dêr yn 'e blaugerzen by de Krúswetters.
Jelle hie even nei hûs west om hwat op to heljen en kaem de oare moarns bitiid werom.
"Hoe is 't hjir?" frege Jelle-om.
"Wol goed, jonge," sei Binne-om, "mar 't wurdt mei de âld man minder. Hwant dy praet de hiele moarn mar oer Simens Bintsje (de frou fan Simen Bergsma). Hy biweart mar dat dy fannacht stoarn is. Hy hie it stjerren meimakke."
Doe sei Jelle-om: "De âld man hat it by 't rjochte ein. Bintsje is fannacht overleden, ik ha 't nyskes krekt heard."

Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Een oude man praat er steeds over dat een bepaalde vrouw die nacht overleden zou zijn. De man heeft het bij het juiste eind: de desbetreffende vrouw blijkt dezelfde nacht gestorven.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1203, verhaal 5 (archief MI)

Commentaar

10 augustus 1979
Das zweite Gesicht en SINSAG 0486 Andere Todesvorzeichen

Naam Overig in Tekst

Earnewarren    Earnewarren   

Binne    Binne   

Jelle    Jelle   

Krúswetters    Krúswetters   

Binne-om    Binne-om   

Simens Bintsje    Simens Bintsje   

Simen Bergsma    Simen Bergsma   

Bintsje    Bintsje   

Jelle-om    Jelle-om   

Naam Locatie in Tekst

Tamme    Tamme   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21