Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ121501

Een sage (mondeling), donderdag 06 september 1979

Hoofdtekst

Us heit wie hynstekoopman hjir yn Grinzerpein. Sierd de Vries en syn frou Wytske wennen hjir ek. Hja kamen wolris by ús om in hynder to keapjen, dan kaem Wytske mei en dan bleauwen se by ús to jounpraten. Se hienen fjouwer bern: Jelle, Ielkje, Foppe en Evert.
As it hwat letter waerd, sei Wytske: "Wy matte wer nei hûs." Dat wie om Foppe, in lytse, bleke jonge, dy't bitsjoend wie. Hy lei noch mar krekt op bêd of dan kaem de tsjoenster by him en dan slepte er de hiele nacht net.
Dan bigoun er to razen en dan moest Wytske der wer ôf. Dan gong hja der hinne, mar hja koe him net wer stil krije. Hja gong by him lizzen en sa.
Hja kaem troch 't hinnegat yn 'e hûs. Dan naem se de gedaente fan in kat oan. Dan bigounen de hinnen to keakeljen. Dan wist Wytske wol hoe let it wie. Dan wie de âlde tsjoenster der wer dy't it op har bern bigrepen hie.

Onderwerp

TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek    TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek   

Beschrijving

Een kleine, bleke jongen is betoverd en begint 's nachts steeds te brullen. De heks komt in kattengedaante het kippenhok binnen.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1215, verhaal 1 (archief MI)

Commentaar

6 september 1979
Heks maakt kind (mens) ziek

Naam Overig in Tekst

Grinzerpein    Grinzerpein   

Sierd de Vries    Sierd de Vries   

Wytske    Wytske   

Jelle    Jelle   

Ielkje    Ielkje   

Foppe    Foppe   

Evert    Evert   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21