Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ121502

Een sage (mondeling), donderdag 06 september 1979

Hoofdtekst

Alde Rikele Myt - ek faek Mytsje-muoi neamd - wie ek in tsjoenster. Dy wenne op 'e Skieding. Jouns wie se altyd op in paed. Dan foroare se har yn in kat.
Op in kear kaem se sa ris wer by minsken. Mar de man hie har yn 'e rekken en sei: "'k Sil dy wol helpe."
Doe sloech er in spiker yn 'e ein fan in stok.
"As se nou wer komt, dan krijt se der fan", sei er.
Doe kaem dêr op 'e joun in swarte kat oan. Doe't it bist goed en wol op 't hiem wie, krige er de stok en stuts dy kat krekt mei de spiker yn 't each. De oare deis roun Myt mei in lapke foar 't each.

Onderwerp

SINSAG 0640 - Hexentier verwundet: Frau zeigt am folgenden Tag Malzeichen.    SINSAG 0640 - Hexentier verwundet: Frau zeigt am folgenden Tag Malzeichen.   

Beschrijving

Een man stoot een zwarte kat - een heksenkat - met een stok in het oog. De volgende dag loopt de heks met een lapje voor het oog.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1215, verhaal 2 (archief MI)

Commentaar

6 september 1979
Hexentier verwundet: Frau zeigt am folgenden Tag Malzeichen.

Naam Overig in Tekst

Rikele Myt    Rikele Myt   

Mytsje-muoi    Mytsje-muoi   

Skieding    Skieding   

Naam Locatie in Tekst

Myt    Myt   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21