Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ124512

Een mop (mondeling), vrijdag 08 februari 1980

Hoofdtekst

In mitselder, Wierd Fennema, wie ris mei my oan 't wurk yn de Pein. Doe fortelde hy: "Ik hie fannacht in droom. Ik droomde, ik en myn maet en de doomny fan Garyp stienen elk op in hiele lange leider, elk mei in stik kryt yn 'e hân. Doe moesten wy mei dat kryt ús sonden op dy leider skriuwe, op elke trime ien sûnde. Ik wie al ridlik gau klear en myn maet ek. Mar doomny skreau en skreau mar troch. Hy wie al wit hoe heech op syn leider, mar op 't lêst hâldde er op mei skriuwen.
Wy seinen: "Binne jo èk klear, doomny?"
"Né," sei er, "klear bin ik net, mar myn kryt is op."

Onderwerp

AT 1738C* - Chalk Marks on Heaven's Stairs    AT 1738C* - Chalk Marks on Heaven's Stairs   

ATU 1738    ATU 1738   

Beschrijving

Een man droomt dat hij zijn zonden met krijt op de sporten van een ladder moet schrijven. Ook zijn maat en de dominee krijgen dezelfde opdracht. De twee kameraden zijn zo klaar maar de dominee klimt steeds hoger op de ladder. Als de dominee eindelijk stopt, is dat niet omdat hij uitgeschreven is maar omdat zijn krijt op is.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1245, verhaal 12 (archief MI)

Commentaar

8 februari 1980
Chalk Marks on Heaven's Stairs

Naam Overig in Tekst

Wierd Fennema    Wierd Fennema   

Naam Locatie in Tekst

Pein    Pein   

Garyp    Garyp   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21