Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ124808

Een sage (mondeling), 99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)

Hoofdtekst

In nachtmerje is in man of in frou. Ien fan 7 susters of ien fan sawn bruorren is in nachtmerje.
In widdoufrou njonken myn skoanâlden hat ris in nachtmerje fangd. Hja hie om 't bêd hinne kaf struid: angels fan rogge-ieren. Dat hinget oan fansels. En as in nachtmerje soks oan him krijt kin er net wer fuortkomme. Hwant in nachtmerje mei neat meinimme.
It wie in man dy't dy widdoufrou doe fangd hat. Alles yn 'e hûs siet goed fêst en alles wie ticht. Hy moat der troch it kaeisgat yn kaem wêze.
Hy biloofde har, dat er noait wer komme soe.
It wie yn Westergeast.
Letter is dy man nei Amearika gong.

Onderwerp

SINSAG 0791 - Begegnung mit Mahr.    SINSAG 0791 - Begegnung mit Mahr.   

TM 3105 - De zeven dochter is een nachtmerrie of heeft bijzondere gaven    TM 3105 - De zeven dochter is een nachtmerrie of heeft bijzondere gaven   

Beschrijving

Een nachtmerrie is er een van zeven broers of zussen. Een nachtmerrie kan niet wegkomen als ze iets op zich heeft - bijvoorbeeld meel. Een vrouw heeft eens een mannelijke nachtmerrie gevangen door rogge naast haar bed te strooien. De nachtmerrie belooft haar nooit meer terug te komen. De nachtmerrie moet door het sleutelgat binnen zijn gekomen.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1248, verhaal 8 (archief MI)

Commentaar

?
Begegnung mit Mahr.

Naam Overig in Tekst

Amearika [Amerika]    Amearika [Amerika]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21