Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ126106

Een sage (mondeling), zaterdag 24 augustus 1963

Hoofdtekst

Myn skoanmem en Wyts (in suster fan Jehannes Hountsje) hienen us togearre as fammen nei Sumarremerke west. Skoanmem hie in feint krigen, Wyts net. Dy feint wie Sweitse van der Meer.
Skoanmem en Sweitse roannen oan 'e iene kant fan 'e wei, Wyts allinne oan 'e oare kant.
Doe sei Sweitse ynienen tsjin skoanmem: "Even oan kant, hwant dêr komt hwat oan." Doe wie dêr in ôfgryslike greate keardel west, in reus, dêr't skoanmem fier by opsjen moest en hy hie hiel hwat op 'e holle hawn.
Wyts hie noait hwat sjoen. Skoanmem hat it faek by ús forteld.

Beschrijving

Een jongen waarschuwt zijn meisje opzij te gaan voor een reus. Een ander meisje dat meeloopt ziet de reus niet.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1261, verhaal 6 (archief MI)

Commentaar

o.m. 24 augustus 1963

Naam Overig in Tekst

Wyts    Wyts   

Jehannes Hountsje    Jehannes Hountsje   

Sumarremerke    Sumarremerke   

Sweitse van der Meer    Sweitse van der Meer   

Sweitse    Sweitse   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21