Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ126702

Een sprookje (mondeling), 99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)

Hoofdtekst

Der leefde ris in man, dy wie foar de twadde kear troud. Hy hie in jonkje en in famke en dy hienen it o sa min by har styfmem.
Op in kear doe kommen se út skoalle werom. Doe stjûrde de mem harren der op út mei in kantsje om oalje to heljen. It wie in hiel ein rinnen en hja moesten om ûnderskate hekken hinne knoffelje.
Hinne wie dat net sa slim, mar op 'e weromreis siet it kantsje fol oalje. En as se dat knoffelen wie der gjin ried ta. Dêrom sei it famke hyltyd tsjin it broerke: "Pas op, hear!"
Doe't se om 'e lêste hekke hinne gongen, foel it kantsje. It lei yn diggels oer de groun en alle skoandere oalje wie wei. De beide bern bigongen lûd to skriemen en doarsten hast net nei hûs ta. Mar dêr moest dochs in slim set fan wêze.
Doe't de styfmem fornaem hwat der gebeurd wie woarde se sa lulk, dat hja krige in great mes en slachte it jonkje. Doe die se him yn in greate panne, en hong dy mei wetter oer it fjûr.
Doe't se it jonkje sean hie, die se it fleis fan 'e bonken en sea sop.
It famke moest de bonken yn 'e linebeam smite.
Doe't de man de jouns thús kom, sette it minske him in great panne mei sop foar, dêr't er omraek fan iet.
Sûnt dy tiid kom der elke joune in rare, swarte fûgel om 'e doarren en dy fûgel dy sei:
Mijn moeder heeft mij geslacht
en mijn vader heeft mij gegeten
en mijn zuster heeft de bonken in de lindeboom gesmeten.
Van kiewiet de kawiet ben ik de schone jonge vogel Daviet.
Doe't de man dy wurden hearde, bigriep er hwat der gebeurd wie. Syn wiif hie de jonge slachte en hja hie him koaitse en hie him it sop foar set en hy hie it opiten. Hy woarde sa lulk, dat hy krige syn wiif en forsûpte har yn in sleat.
Mar it fanke fandele de bonken by elkoar, makke der in bondel fan en de oare deis stie it jonkje wer levend en wol by harren.

Onderwerp

AT 0720 - My Mother Slew Me; My Father Ate Me. The Juniper Tree    AT 0720 - My Mother Slew Me; My Father Ate Me. The Juniper Tree   

ATU 0720    ATU 0720   

Beschrijving

Een boze stiefmoeder stuurt haar stiefzoon en -dochter eropuit een kannetje met olie te vullen. Als de jongen het kannetje stuk laat vallen, ontsteekt de stiefmoeder in zulke hevige woede dat ze de jongen doodsteekt en in stukken gesneden in een pan water op het vuur zet. De stiefmoeder trekt soep van zijn vlees en geeft haar stiefdochter opdracht de botten in de lindeboom te gooien. Als de vader 's avonds thuiskomt, eet hij van de soep die zijn vrouw hem voorzet. Sinds die avond komt er steeds een zwarte vogel bij het huis, die zingt: 'Mijn moeder heeft mij geslacht en mijn vader heeft mij gegeten en mijn zuster heeft de bonken in de lindeboom gesmeten.Van kiewiet de kawiet ben ik de schone jonge vogel Daviet'. De vader begrijpt uit de woorden van de vogel wat er gebeurd is en verdrinkt uit woede zijn vrouw in de sloot. De stiefdochter verzamelt de botten van haar broertje en bindt ze bij elkaar. De volgende dag staat de jongen weer levend voor haar neus.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1267, verhaal 2 (archief MI)

Commentaar

?
My Mother Slew Me; My Father Ate Me. The Juniper Tree

Naam Overig in Tekst

Daviet    Daviet   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21