Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SPORDS46 - 46. EVENVEEL KINDEREN ALS ER DAGEN IN HET JAAR ZIJN

Een sage (boek),

HennebergGroot1.jpg
HennebergGroot2.jpg

Hoofdtekst

46. EVENVEEL KINDEREN ALS ER DAGEN IN HET JAAR ZIJN
Floris III, graaf van Holland, had een dochter, Machteld geheten, die hij ten huwelijk gaf aan graaf Herman van Henneberg. Eens kwam er bij gravin Machteld een arme vrouw, wier man was gestorven, om een aalmoes bedelen met op iedere arm een kind en die kinderen waren tweelingen. Toen zei de gravin, die nooit verder had gekeken dan de poort van haar vaders burcht: "Het is niet mogelijk om meer dan een kind tegelijk van een man te ontvangen." "Als God het wil", antwoordde de vrouw, "is dat heel goed mogelijk." Maar de gravin geloofde dat niet en joeg haar van de deur weg. Toen riep de arme vrouw: "O Heer en God, gij die machtig zijt boven al, ik vraag U: laat deze gravin evenveel kinderen krijgen als er dagen in het jaar zijn."
Niet lang daarna was de gravin in gezegende toestand en haar man reisde met haar naar Holland. En toen haar tijd was gekomen, ging zij zo zwaar, dat niemand zich kon herinneren ooit een vrouw zo zwaar van een kind te hebben gezien. Omdat zij een dochter was van Floris, kwam zij naar Loosduinen en daar baarde zij op Goede Vrijdag van het jaar 1275 driehonderd vijfenzestig kinderen. Bisschop Otto van Utrecht, haar oom, kwam naar Loosduinen en hij doopte al die kinderen in een bekken. De jongens noemde hij Johannes en de meisjes Elisabeth. Nauwelijks echter waren zij gedoopt of zij stierven allen, tegelijk met hun moeder de gravin. Zij werden te zamen in het klooster begraven, waar men deze geschiedenis op een grafsteen lezen kon. Ook bouwde men ter nagedachtenis aan dit wondere voorval een slot aan de oever van de Maas, dat evenveel vensters telde, als Machteld kinderen had gebaard: driehonderd vijfenzestig.
De historie van de driehonderd vijfenzestig kinderen werd reeds in 1370 op schrift gesteld, maar reeds in de middeleeuwen zocht men naar een verklaring van die zeldzame geschiedenis. De Klerk van de Lage Landen verklaarde dit door te zeggen, dat de kinderen zo groot als jonge muizen waren.
De verklaring is echter dat oudtijds het jaar met Pasen begon en dat de gravin dus op Goede Vrijdag het leven schonk aan evenveel kinderen als er (nog) dagen in het jaar waren, namelijk twee.
Het grafschrift, dat in de zestiende eeuw nog leesbaar was, vermeldde de dood van de kinderen met deze woorden:

Doe si uten werelt bleve
Ment jaer duysent 200 en 76 schreve.
Opten goeden Fridach ten negen ure,
Haar siel mag in eeuwigheyt duren.

Meer dan een eeuw geleden kon men nog het gerammel van al die kleine doodsbeentjes horen als men zijn oor op het kerkhof te luister legde. In de consistoriekamer van de kerk te Loosduinen bevinden zich nog twee oude, groen geverfde doopbekkens, die bij de doop van deze kinderen zouden zijn gebruikt. Op het eind van de achttiende eeuw waren het echter al niet meer de oorspronkelijke, zeer oude bekkens. Toen hingen ze in de kerk met bijschriften op zwarte borden. De geschiedenis stond daar voluit op beschreven, zowel in het Hollands als in het Latijn.
In vroeger eeuwen gingen de mensen die al enige tijd waren getrouwd en toch nog geen kinderen hadden, naar Loosduinen om hun handen in die bekkens te wassen. In de zeventiende eeuw, toen die bekkens hoger hingen, wierpen de vrouwen er hun handschoenen of hun zakdoek naartoe "ende hebben opinie dat sy sullen vruchtbaer zyn so die aen de beckens geraeckt hebben."
(Loosduinen)

Onderwerp

AT 0762 - Woman with Three Hundred Sixty-five Children    AT 0762 - Woman with Three Hundred Sixty-five Children   

ATU 0762    ATU 0762   

Beschrijving

Een arme vrouw met een tweeling op de arm die door gravin Machteld wordt weggejaagd omdat ze niet gelooft dat dat mogelijk is, roept God aan de gravin zoveel kinderen te laten krijgen als er dagen in het jaar zijn. De gravin baart op Goede Vrijdag inderdaad 365 kinderen die na de doop tegelijk met haar sterven. Vrouwen die geen kinderen konden krijgen wasten hun handen in de doopbekkens, en later, toen de bekken in de kerk hingen, wierpen ze er handschoenen en zakdoekjes heen, menend dat bij aanraken ze zwanger zouden worden.

Bron

J.R.W. Sinninghe: Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland. Sagen, legenden en volksverhalen, veelal uit de volksmond opgetekend. Zaltbommel 1977, p. 53-55

Commentaar

Woman with Three Hundred Sixty-five Children

Naam Overig in Tekst

Floris III van Holland    Floris III van Holland   

Machteld    Machteld   

Herman van Henneberg    Herman van Henneberg   

Goede Vrijdag    Goede Vrijdag   

Johannes    Johannes   

Elisabeth    Elisabeth   

Lage Landen    Lage Landen   

Latijn    Latijn   

Pasen    Pasen   

God    God   

Heer    Heer   

Naam Locatie in Tekst

Loosduinen    Loosduinen   

Otto van Utrecht    Otto van Utrecht   

Maas    Maas   

Hollands    Hollands   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20