Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ082103

Een sage (mondeling), vrijdag 15 mei 1970

Hoofdtekst

Ik hie in hiel bêst skiep, dat wie swier mei lammen.
Dêr wie 'k tige wiis mei. It wie yn 'e winter. It skiep wie al swier en joech gâns molke.
Ik sei tsjin 't wiif: "Ik wol 't skiep misse."
"Dat silst my dochs wol lige", sei se.
Ik sei: "It giet ta de doar út. Ik ha 't fannacht hingjen sjoen. Trije lammen kommen der út."
Ik hie droomd, it skiep gong dea en der sieten trije lammen yn. Ik forruile it oan in oar skiep.
't Kom krekt sa út as ik droomd hie. It skiep dat ik earst hie gong dea en 't brocht trije lammen. 't Wie oardel maend lyn dat ik it droomd hie.

Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Een man voorziet in zijn droom dat zijn schaap sterft terwijl het drie lammeren in zich draagt. De droom komt uit.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 821, verhaal 3 (archief MI)

Commentaar

15 mei 1970
Das zweite Gesicht

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21