Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ082907

Een sage (mondeling), woensdag 02 juni 1971

Hoofdtekst

Ik wie seis jier dat ús pake forstoar, dat is nou 75 jier lyn.
Beppe kaem hjir by mem yn to wenjen. Hja die altyd de doarren goed op 'e skoattels. Beppe slepte yn in bêdsté. Doe gebeurde it op in jountiid, - doe lei se al lang op bêd - dat der ien ta 't hûs yn kaem. Hoe koe dat? Hwant de skoattels sieten op 'e doarren. It wie in mantsje dat yn 'e keamer kom, dêr't beppe slepte. Dat mantsje giet by de tafel stean en sjocht nei 't bêd. It wie pake syn skime.
Doe skodholle beppe tsjin him. Doe hat hy der noait wer west.

Onderwerp

SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.    SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.   

Beschrijving

Een vrouw ziet plotseling de geest van een overleden man in de kamer. Als ze haar hoofd schudt, verdwijnt hij weer. Hij is nooit meer teruggekomen.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 829, verhaal 7 (archief MI)

Commentaar

2 juni 1971
Andere Tote spuken

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21