Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ084001

Een mop (mondeling), woensdag 10 december 1969

Hoofdtekst

Der wienen in boer en in feint, dy wienen togearre nei 't haeilân ta. De boer hat in knappe frou en de faem kin ek wol mei dwaen.
Wylst de boer en de feint op 't lân binne brekt de feint de riuwe. De boer seit, hy mat mar even nei hûs gean om in nije riuwe en dan mat er èk noch mar in reserve meinimme.
De feint komt by de beide froulju. Hy seit tsjin 'e frou: "Ik mat earst even mei de faem op bêd en dan mei de frou, hat de boer sein."
Mar de frou en de faem seinen: "Dat liichste."
Doe sei dy feint: "Dan mat jim mar mei nei bûten komme. Dan sil 'k de boer roppe." (It haeilân wie mar ien stik fan 'e plaets ôf.)
De feint rôp: "Boer, mat ik ien ha of allebeide?"
"Nim se allebeide mar!" rôp de boer werom.
"Nou kinne jim 't hearre", sei de feint, en hy rekke mei beide froulju om 'e beurt op bêd.

Onderwerp

AT 1563 - "Both?"    AT 1563 - "Both?"   

ATU 1563    ATU 1563   

Beschrijving

Als een knecht een hark breekt, beveelt de boer hem in het huis twee harken - alvast eentje reserve - te halen. In het huis maakt de knecht de boerin wijs dat de boer hem bevolen heeft met haar en de meid geslachtsgemeenschap te hebben. Als de vrouwen dit niet geloven, roept de knecht naar de boer: 'Boer, moet ik er één nemen of allebei?'. Als de boer 'Neem ze allebei maar!' terugroept, kan de knecht zijn gang gaan.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 840, verhaal 1 (archief MI)

Motief

K1354.1 - ”Both?“    K1354.1 - ”Both?“   

Commentaar

10 december 1969
"Both?"

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21