Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ084116

Een sage (mondeling), maandag 14 juni 1971

Hoofdtekst

Gerke Veenstra wenne yn 'e Houtigehage. Op in kear wied er mei syn earste wiif to jounpraten nei Sjoerd en Gep, dy't èk yn 'e Houtigehage wennen. Gerke wie in man dy koe 't neat skele hwat er sei. Hy leaude oan God noch syn gebot en hy dreau oeral de spot mei. Dat gong dy jouns ek al wer sa.
It praet gong oer spoekjen en oer de duvel en Gerke flokte der grouwelich by. Hy sei ûnder mear: "As der in duvel is, dan mei er my aenst pakke."
It wie al let doe't se nei hûs ta gongen, al goed twa ûre. Healwei trijen wienen se earst thús.
Gerke gong earst op bêd, sy slepten yn in bêdsté. Doe seach er op 'e bêdsplanke in hiel lyts mantsje sitten.
Even letter kom syn wiif ek op bêd. Doe sei Gerke tsjin har: "Hastû dat mantsje dêr ek sitten sjoen?"
"Welné," sei se, "dêr is net in mantsje, hoe komst der by."
De oare nachts doe seach Gerke neat en doe slepte er wer goed. Mar de nachts dêroan wie 't wer mis. Hy seach it mantsje wer. Hy moest der ôf en hy dreau yn 't swit, sa binaud hie er it.
It hountsje fleach fan binaudens by de doarren op, dy seach ek hwat. Dat gebeurde geregeld om 'e oare nacht.
Syn wiif fornom der noait hwat fan en dat like him sa raer ta. It wie alle kearen om healwei trije hinne dat dat mantsje der wie, krekt as de earste kear. En dan krige er 't ôfgryslike binaud. Doe sette er de wekker op 't ôfrinnen fan 2.30. Dan soe syn wiif it ek fornimme.
Mar 't joech neat, hja seach it net, wylst hy dreau yn 't swit. Hy gong der elke kear ôf, dan roan er om 't hûs hinne om to sjen of dêr ek hwat wie, mar hy seach noait hwat bûten. Dat gong wol in healjier sa. Doe gong er hinne en sliep by syn heit, mar dêr gong it krektengelyk, om de oare nacht.
Doe wied er in kear oan 't wurk yn 't Reiddjip by Zoutkamp yn Grinslân. Syn wiif wie mei gong, dat wie de gewoante.
Oare arbeiders hienen har froulju ek meinom. Dêr slepte er yn in keet. Dêr is er it kwytrekke.
De duvel hie him dat oandien. Hwant hy spotte mei God en de duvel.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Een ongelovige spotter roept uit dat de duivel - als die zou bestaan - hem dan maar eens te pakken zou moeten nemen. Als de man even later in zijn bed stapt, ziet hij een klein mannetje op de beddenplank zitten. Als de man zijn vrouw vraagt of zij het mannetje ook gezien heeft, antwoordt de vrouw dat er nergens een mannetje te bekennen is. In de daaropvolgende tijd verschijnt het mannetje steeds om de nacht aan de spotter. Het mannetje blijft wel een half jaar lang verschijnen, ook in andere huizen. Als de spotter eens in een keet overnacht, is hij het mannetje kwijt. De duivel heeft het de man aangedaan omdat hij spotte met God en de duivel.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 841, verhaal 16 (archief MI)

Commentaar

14 juni 1971
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).

Naam Overig in Tekst

God    God   

Gerke    Gerke   

Gerke Veenstra    Gerke Veenstra   

Sjoerd    Sjoerd   

Gep    Gep   

Reiddjip    Reiddjip   

Naam Locatie in Tekst

Houtigehage    Houtigehage   

Zoutkamp    Zoutkamp   

Grinslân    Grinslân   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21