Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ084506

Een sage (mondeling), maandag 28 juni 1971

Hoofdtekst

Pake wie in tsjerkeman. Hy wie tige fyn en in foarman fan 'e grifformearden. Ien fan syn soannen, dat wie Jan-om, dy rekke by 't wiif wei. Sy wennen yn 'e Rottefalle.
Doe't dat gebeurd wie, kom Hylke Jits by pake en sy sei:
"Ik ha fannacht sa raer droomd."
"Ja?" sei pake.
"Ja," sei se, "it laatste oordeel." Doe sei se: "Rottefalle waerd wegere, hwant der wie in ban yn ús formidden."
"Bliksem Jits," sei pake, "jow him my mar oer 'e tafel hinne; hoechst him der net ûnder troch to triuwen."


Beschrijving

De zoon van een actief kerklid had zijn vrouw verlaten. Toen kwam er een vrouw bij de vader, die zei dat ze gedroomd had over het laatste oordeel. De stad waar zij woonden werd geweigerd, omdat er iemand in de ban zat in hun midden. De man zei: "Bliksems, geef hem mij maar over de tafel heen; dan hoef je hem er niet onder door te drijven."Bron

Corpus Jaarsma, verslag 845, verhaal 6

Commentaar

28 juni 1971

Naam Overig in Tekst

Jan    Jan   

Hylke Jits    Hylke Jits   

Naam Locatie in Tekst

Rottefalle    Rottefalle   

Rottevalle    Rottevalle   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21