Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ086007

Een mop (mondeling), woensdag 30 juni 1971

Hoofdtekst

To Dokkum wienen se mei in tsjerke oan 't bouwen. Doe op in kear moesten se in balke ta de doar yn sjouwe. Doe sieten dy timmerlju even mei de hannen yn 't hier, hwant sy koenen dy balke der noait yn krije. Op 't lêst leinen se de balke del.
Doe kom dêr in protter oanfleanen mei in lange strie yn 'e bek en dy fljocht dêr ûnder in dakpanne op mei de strie moai yn 't lang achter him oan.
De timmerlju seagen dat en seinen: "Sjoch, sa matte wy ek mei de balke." Doe dy balke dêr ek yn 't lang troch en sa krigen se him to plak.
Sa dom wienen dy mannen. De protter moest har earst noch sjen litte hoe't se moesten.


Onderwerp

AT 1248 - Tree-trunks Laid Crosswise on the Sledge    AT 1248 - Tree-trunks Laid Crosswise on the Sledge   

ATU 1248    ATU 1248   

Beschrijving

In Dokkum bouwden de mensen een nieuwe kerk. Op een keer moest er een balk naar binnen, maar ze kregen hem niet door de deur. Totdat ze een spreeuw met een lang strootje in zijn bek onder de dakpannen door zagen kruipen. Naar dat voorbeeld hielden ze de balk ook in de lengte, en toen kregen ze hem wel naar binnen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 860, verhaal 7

Commentaar

31 juni 1971
Tree-trunks Laid Crosswise on the Sledge

Naam Locatie in Tekst

Dokkum    Dokkum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21