Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ086011

Een mop (mondeling), woensdag 30 juni 1971

Hoofdtekst

Yn Drachten wenne in man, dy hie mei 't boatsje to fiskjen west. Doe hied er in allerôfgryslike dikke grouwe snoek fangd. Dêr kom er mei thús. Hy lei 't boatsje foar de doar en de snoek died er yn in sek. Mei de sek gong er achter troch de skuorredoarren yn 'e hûs. Yn 'e skuorre lei er de sek mei de snoek del.
"Ik mat earst mar in bakje kofje ha", sei de fisker en hy gong yn 'e hûs.
Yn 'e skuorre hie er ek in loper (in licht barchje fan sa'n 80 à 90 poun). Dy roan dêr los om.
Doe't it kofjedrinken dien wie, doe gong de fisker wer nei de skuorre ta. Doe tocht er: "Hwer is dat barchje?"
Doe die er de skuorredoar iepen.
Achter hûs hied er in rûchskerne stean en dêr lei in planke by op. Doe tocht er: "Hwat stout dêr by dy planke op?"
Doe hie dy snoek dat barchje opfretten. En doe stieken de poaten fan dat barchje troch de snoek hinne en sa klattere de snoek op 'e poaten fan 'e baerch by de planke fan 'e rûchskerne op.


Onderwerp

AT 1960B - The Great Fish    AT 1960B - The Great Fish   

ATU 1960B    ATU 1960B   

Beschrijving

Een man had eens een hele grote snoek gevangen. Thuisgekomen liet hij de vis achter het huis en ging hij even koffie drinken. Toen hij weer achter kwam, was het varken verdwenen. Hij zag de pootjes uit de snoek komen, die ermee weg was gelopen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 860, verhaal 11

Commentaar

31 juni 1971
Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Fish 5 : Grote snoek grijpt vee.
The Great Fish

Naam Locatie in Tekst

Drachten    Drachten   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21