Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ086810

Een sage (mondeling), woensdag 07 juli 1971

Hoofdtekst

Jan Hepkes wie fellekoopman, hy wenne yn Surhústerfean. It wie in man dy koe 't altyd nuver opsizze. As men him hearde hied er fan alles bilibbe.
Op in kear hied er yn Koarnhoarne (Kornhorn) west, yn in sterfhûs. Dêr hienen se in lyk/man, dat/dy hienen se net yn 'e kiste krije kind. Dy man hie roungear stien mei de fuotten en de hannen beide op 'e groun, krekt as in dier. Syn lichum stie roun. Hoe matte wy dit ha? seinen se.
Doe kom Jan Hepkes der by.
"O, dat is ommers suver neat", sei hy. Doe gong er in trêdmennich achterút, hy nimt in oanloop en sprong it lyk mei fûle kracht boven op 'e rêch. Doe knapte de rêch en doe wie 't lyk sa rjocht as in tried. Doe koed er samar yn 'e kiste.


Beschrijving

Jan Hepkes vertelde eens dat de mensen op het kerkhof een lijk niet in een kist kregen, omdat het met de armen en benen uitstak, net als een dier. Jan Hepkes had toen een aanloop genomen, en was op het lijk gesprongen. Daarvan was toen de rug gebroken, en toen paste het wel.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 868, verhaal 10

Commentaar

7 juli 1971

Naam Overig in Tekst

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Koarnherne    Koarnherne   

Kornhorn    Kornhorn   

Naam Locatie in Tekst

Surhústerfean    Surhústerfean   

Surhuisterveen    Surhuisterveen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21