Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BOEKV209

Een mop (), 1620

Hoofdtekst

Een Boerinneken hadde een Corf met Eyeren op haer Hooft, gingh naer de Marckt, ende maeckte dese rekeninghe: "lck sal dese Eyeren verkoopen ende daer een Schaep met koopen: daer hope ick een jaer soo veel voordeels by te doen dat ick daer een Koe voor sal krijghen. Daer sal ick dan Calvere ende alderhande Suyvel af krijghen, waer mede ick een paer lustighe Peerden sal koopen, met de welcke het Lant gheploecht zijnde, vele vruchten sal gheven. Dan sal ick goede daghen hebben, danssen ende bancketteren ende met mijnen Man eens lustigh omspringhen." Dit segghende sprongh sy op; daer vielen de Eyeren, sy was lustich bedoyert, ende heeft van alle hare ydele voor-rekeninghe anders niet ghekreghen Leert:
Menigh Rijckdom sich belooft,
Ende crauwt van armoed 't hooft.

Onderwerp

AT 1430 - The Man and his Wife Build Air Castles    AT 1430 - The Man and his Wife Build Air Castles   

ATU 1430    ATU 1430   

Beschrijving

Een vrouw rekent zich rijk met de eieren, die ze draagt, maakt van vreugde een sprong en de eieren vallen stuk.

Bron

G.J. Boekenoogen 'Nederlandsche sprookjes uit de XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw' in: Volkskunde 21 (1910), p. 21 N°11 var. 2

Motief

J2061.1.2 - Air-castle: basket of eggs to be sold.    J2061.1.2 - Air-castle: basket of eggs to be sold.   

Commentaar

1620
Uit: Den Vaeck-verdryver van de Swaermoedighe Gheesten (a° 1620), blz. 113 vlg.
Motief: J2061.1.2. Air-castle: basket of eggs to be sold. In her excitement she breaks all the eggs.
The Man and his Wife Build Air Castles
Opgetekend door G.J. Boekenoogen

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20