Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CLUCHT214

Een mop (kluchtboek), 1554

Hoofdtekst

Die .CCX. cluchte.

In een stadt hadde den jongen raet die oude raetsheeren verdreven, also dat si dat regiment alleen in hadden. Die eene troc herwaerts, die ander derwaerts. Eén van den jonghen raet hadde sinen vader thuys behouden ende een van de verdrevene was in eender stadt, daer hy hoorde seggen hoe men die stat daer hi uut was met verraderye innemen soude. Sommighe seggen dat hi gevangen geweest is. Ende hadde 't gheerne sinen soon te kennen gegheven, maer en cost niet wel bi ghebrengen. Nochtans creech hi so veel, dat hi was ende andere materie hadde, ende screef eenen brief dat si toch op haer hoede syn souden opdat alsulcke moorderye gheenen voortganck en creech. Ende over trock den brief met was ende cleefde hem aen een berdeken ende vercreech van den doorweerder dat hi toch de tafele sinen sone seynden soude. Als hi sach dat niet op dat was gheschreven en was, liet hi hem dat toe. Doen syn soon die tafel creech, en wist hi niet wattet bedieden ende droech se in den raet. Hoewel dat si gheenen raet daer toe en wisten, soe dachten si nochtans wat hi hem aen die tafel te seynden hadde. Ende die sinen vader thuys verborgen hadde, seyde 't hy hem als hy thuys quam. Die vader antwoorde ende seyde: 'Soon, ghi en soudt niet ghelooven dat een alsulcken wijsen man dat tevergeefs gedaen soude hebben. Daerom, als ghi morgen in den raet coemt, so raet ghi dat men aen een plaetse dat was lichte ende besie oft niet daeronder geschreven en is.' Als men dat dede, sagen si een letter oft twee. Doen braken si dat was gansch ende vonden daerin hoe si haer houden souden. Ende [si] seyden tot desen hi en hadde die wijsheyt niet aen hem selven. Doen seide hi haer hoe dat hi sinen vader tuys had, die hem desen raet gegeven hadt. Doen bekenden si des ouders wijsheyt ende begheerden hen weder.

Beschrijving

In een stad hadden de jongelui de oudere bewindhebbers verdreven. Een van die ouderen vernam in een andere stad dat men van plan was zijn oude stad in te nemen. Hij stuurde de boodschap op een wasplankje naar zijn zoon, en dekte het af met nieuwe was. De zoon zag alleen de laag onbeschreven was en wist niet wat hij er mee aan moest. Een jongen had zijn oude vader in zijn huis verborgen. Die zei, dat ze maar eens onder de waslaag moesten kijken. Toen ze de boodschap gevonden hadden gaven ze toe dat de ouderen wijzer waren dan de jonge mensen.

Bron

H. Pleij, J. van Grinsven, D. Schouten & F. van Thijn: Een Nyeuwe Clucht Boeck. Een zestiende-eeuwse anekdotenverzameling. Muiderberg 1983.

Commentaar

1554
Bron: Pauli, Schimpf und Ernst 446

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22