Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ098129

Een mop (almanak), dinsdag 06 maart 1973

Hoofdtekst

Der wienen twa negers út Afrika, dy wienen hjir yn Hollân en doe woenen se ek Hollânsk iten ha. Se kamen yn in resterant en dêr biseagen se de spyskaert ris goed. Hja bistelden flesk, jerappels, griente ensa. Dêr kaem ek moster, jus, maggi en sok spul by to stean. Hja wisten net hwat dat allegearre wie, hwant sok spul hienen se noch noait iten. De iene tochte: hwat soe dêr yn dat potsje sitte en doe naem hy der in leppelfol út en stuts dat yn 'e mûle. 't Wie moster. De triennen sprongen him fuort yn 'e egen.
Dat seach syn maet. "Hwat is der mei dy?" frege er.
"Ik haw okkerdeis myn broer forlern," sei de neger, "en nou komme my de triennen yn 'e egen." Hy sei net dat de moster sa sterk wie.
De oare neger tinkt: ik mat dêr ek ris hwat fan ha. Dat hy brocht ek in leppelfol nei de mûle ta en meiiens skeaten ek him de triennen yn 'e eagen.
Doe sei de oare: "Hwerom hastû de triennen yn 'e egen?"
Doe sei er tsjin 'e oare: "Dû hast de triennen yn 'e egen omdat dyn broer stoarn is, mar ik ha se yn 'e egen omdatstû him net achternei gien bist."

Onderwerp

AT 1339D - Peasants in a City Order a Whole Portion of Mustard    AT 1339D - Peasants in a City Order a Whole Portion of Mustard   

ATU 1339D    ATU 1339D   

Beschrijving

Twee Afrikanen gaan voor het eerst in een Hollands restaurant eten. De ene neemt een hap mosterd, en de tranen springen hem in de ogen. Hij liegt tegen de ander dat hij huilt om zijn overleden broer. Dan probeert de andere een hap mosterd. Ook bij hem springen de tranen in zijn ogen. Hij zegt dan dat hij huilt omdat zijn maat die broer niet achterna gegaan is.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 981, verhaal 29 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

6 maart 1973
Peasants in a City Order a Whole Portion of Mustard

Naam Locatie in Tekst

Afrika    Afrika   

Holland    Holland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22