Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ099701

Een mop (mondeling), donderdag 29 maart 1973

Hoofdtekst

Der wie in man dy hie in baerch slachte. De baerch kaem yn 't spekhok to hingjen. Dat hienen se noch noait earder dien.
De frou frege: "Hwat matte wy eins mei dy baerch?"
Doe sei de man: Dy is foar de lange winter.
It gebeurde in skoftsje letter dat de frou allinne thús wie. Har man wie der op út.
Doe kom der ien by de boer. 't Wie in lang en slop persoan. De frou kaem by him en praette mei him. 't Wie krekt as waerd it har ynjown, doe't se sei: "Binne jo miskien de lange winter?"
Hy antwurde: "Ja."
Doe sei se: "Dan treffe jo it. Hwant wy ha krekt jou baerch slachte. Nim him mar gau mei. Dan binne wy him mar wer kwyt."
Dat sloech dy man net ôf en hy stapte mei de baerch fuort.

Onderwerp

AT 1541 - For the Long Winter    AT 1541 - For the Long Winter   

ATU 1541    ATU 1541   

Beschrijving

Een boer slachtte een varken en hing het in het spekhok. Zijn vrouw vroeg waarom hij dat deed en hij antwoordde dat dat voor de lange winter was. Op een dag, toen de vrouw alleen was, kwam er een lange, slungelachtige persoon langs. Ze vroeg hij misschien de lange winter was. Hij beaamde dat en zij gaf hem het varken mee.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 997, verhaal 1 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

29 maart 1973
For the long Winter

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21