Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ101527

Een mop (mondeling), maandag 14 mei 1973

Hoofdtekst

Feitse Brants fortelde: Op in moarntiid wie er to jeijen gong. Hy hie in foarlaedgewear by him. Hwat wie 't gefal? Hy hie syn hagel forgetten.
Dêr kommen in stik of sawn guozzen oansetten. Feitse hie in hoarn mei krût op 'e rêch, mar gjin hagel. Hy hie in âlderwets baitsje oan mei tinnen knopen. Dy tinnen knopen skuorde hy der gau ôf en dy die er yn 'e mûle. Dy forkouwe hy en doe kommen dy by 't krût yn 't gewear.
Hy hie 't net mear oan tiid om de laedstok der út to heljen, dat doe skeat er mei de laedstok yn 't gewear op 'e guozzen. Doe hied er sawn guozzen yn ien rigele oan 'e laedstok. Dy foelen op 't lân del.

Onderwerp

AT 1894 - The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks    AT 1894 - The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks   

ATU 1894    ATU 1894   

Beschrijving

Feitse vertelde dat hij eens ging jagen toen hij zeven ganzen zag. Hij was helaas zijn hagel vergeten, maar daar vond hij wat op: hij scheurde de tinnen knopen van zijn vest, verkauwde die en stopte ze in de loop van zijn geweer. Hij had geen tijd meer om de laadstok er uit te halen en schoot dus met laadstok en al. De ganzen werden doorspiest door de laadstok en vielen op het landje neer.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1015, verhaal 27 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

14 mei 1973
The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks

Naam Overig in Tekst

Feitse Brants    Feitse Brants   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21