Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ101543

Een mop (mondeling), maandag 14 mei 1973

Hoofdtekst

Der wienen twa poepen yn 'e ûngetiid yn 'e buert fan Boalsert. 't Wienen Oastfriezen. Dy hienen in foerke hea op 'e wein set, doe fornamen se dat se de punter (= byntpeal) forgetten hienen. Dan soe ien fan 'e beiden mar foar punter tsjinje.
Hy krige de foarbân om 'e nekke en de achterbân om 'e poaten. Doe de oare lûke. As er it to binaud krige soed er fluitsje. Mar hy krige it sa binaud, dat hy koe net iens mear fluitsje. Hy blaesde ôf. Doe sei dy oare poep tsjin him:
"Poepen, dat doet der niet toe,
maar fluiten was de afspraak."

Onderwerp

AT 1343 - Hanging Game    AT 1343 - Hanging Game   

ATU 1343    ATU 1343   

Beschrijving

Twee poepen waren aan het helpen met hooien toen ze merkten dat ze de bindpaal waren vergeten. Een van de twee zou als bindpaal dienen en kreeg om hoofd en benen een band gesnoerd. Als hij het benauwd kreeg zou hij fluiten. Maar als snel kreeg hij het zo benauwd dat hij alleen nog maar winden kon laten. De ander zei dat hij kon poepen wat hij wilde, fluiten was de afspraak.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1015, verhaal 43 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

14 mei 1973
Hanging Game

Naam Overig in Tekst

Oostfriezen    Oostfriezen   

Naam Locatie in Tekst

Boalsert    Boalsert   

Bolsward    Bolsward   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21