Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ101544

Een mop (mondeling), maandag 14 mei 1973

Hoofdtekst

Twa poepen seagen op in joun de moanne yn 't wetter skinen.
Sy mienden dat it in Fryske tsiis wie. 't Wie yn Fryslân dat it gebeurde. De iene sei tsjin 'e oare: "Ik sil dy by de hân beethâlde, dan mastû dy tsiis út it wetter helje."
Mar doe't er dy oare beet hie sei er: "Nou mat ik even yn 'e hannen spuije." Doe liet er dy oare los en dy tûmele yn 't wetter.

Onderwerp

AT 1336 - Diving for Cheese    AT 1336 - Diving for Cheese   

ATU 1336    ATU 1336   

Beschrijving

Twee poepen liepen 's avonds door Friesland toen ze de maan in het water zagen schijnen. Ze dachten dat het een Friese kaas was en wilden die pakken. De een hield zich vast aan de ander, maar de eerste riep dat hij even in zijn handen moest spugen. Toen vielen beide in het water.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1015, verhaal 44 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

14 mei 1973
Diving for Cheese

Naam Locatie in Tekst

Friesland    Friesland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21