Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ103401

Een mop (mondeling), donderdag 21 juni 1973

Hoofdtekst

Der wie in man, dy moete de moandeis in doomny.
Hy hâldde de doomny oan en sei: "De preek, dy't jo juster hâlden ha wie ek net folle wurdich."
Doomny hie sjoen dat dy man twa sinten foar him op 'e bank lizzen hawn hie en dat er dy yn 't tsjerkeponkje dien hie. Dêrom sei er tsjin dy man: "Foar twa sinten ha jo hjoed-de-dei ek net folle mear."

Beschrijving

Een man zegt tegen de dominee tegen dat de preek van zondag niet veel waard was. De dominee die had gezien dat de man maar twee cent in het kerkezakje had gedaan, antwoordt dat je voor je voor twee cent niet veel meer kunt krijgen.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1034, verhaal 1 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 juni 1973

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21