Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ103403

Een mop (mondeling), donderdag 21 juni 1973

Hoofdtekst

In pastoar en in rabby reizgen meiïnoarren yn 'e trein.
De pastoar mocht wol bargefleis ha, dat dy iet in brogge mei spek op. Doe sei er tsjin 'e rabby: "Wolle jo èk in brogge mei spek fan my ha?"
"Né," sei de rabby, "wy meije gjin bargefleis ite."
Doe sei de pastoar: "Och heden, hwat misse jo dan hwat, hwant it is sa lekker."
Even letter gong de pastoar út 'e trein. Hy naem ôfskie fan 'e rabby. Hja fûstken en de rabby sei tsjin 'e pastoar: "De groetnis oan 'e frou."
Doe sei de pastoar: "Ik ha gjin frou."
"Och heden, man," sei de rabby, "hwat misse jo dan hwat."

Onderwerp

VDK 1855C* - Rabbi en pastoor: "Je weet niet wat je mist: het is zo lekker."    VDK 1855C* - Rabbi en pastoor: "Je weet niet wat je mist: het is zo lekker."   

Beschrijving

Een pastoor en een rabbijn reizen samen. De pastoor biedt de rabbi brood met varkensvlees aan. Als de rabbi zegt dat hij geen varkensvlees mag eten, zegt de pastoor dat hij heel wat moet missen. Bij het afscheid van elkaar nemen vraagt de rabbi de pastoor de groeten aan zijn vrouw te doen. Als de pastoor antwoordt dat hij geen vrouw heeft, zegt de rabbi dat hij heel wat mist.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1034, verhaal 3 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 juni 1973
Rabbi en pastoor: "Je weet niet wat je mist: het is zo lekker."

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21