Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ103407

Een mop (mondeling), donderdag 21 juni 1973

Hoofdtekst

Der wie in boer út Amerika op bisite by in boer yn Fryslân. Dy Amerikaenske boer dat wie in opskepper. Yn Amerika wie alles folle moaijer en folle greater en geweldiger as yn Fryslân. De Fryske boer liet him syn lân sjen. Hja dienen dêr in slach omhinne en dat wie yn in ûre to bisjen.
Doe sei dy Amerikaen: "As ik om myn lân hinne wol dan stap ik moarns 6 ûre yn 'e auto en de jouns 11 ûre bin 'k pas wer thús. Dan ha 'k it bisjoen."
Doe sei de Fryske boer: "Sa'n auto haw ik ek al ris hawn. Dy kinne jo better fuortdaliks fan 'e hân dwaen."

Beschrijving

Amerikaanse boer die bij een Friese boer op bezoek is, schept op dat alles bij hem mooier en groter is. Als ze in een uur om het land van de boer zijn gelopen zegt de Amerikaan dat hij daarvoor met de auto van 's morgens vroeg tot 's avonds laat onderweg is. De Friese boer zegt dat hij ook eens zo'n auto heeft gehad, maar dat die beter direct van de hand gedaan kan worden.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1034, verhaal 7 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 juni 1973

Naam Overig in Tekst

Amerikaenske    Amerikaenske   

Amerikaanse    Amerikaanse   

Fryske    Fryske   

Friese    Friese   

Amerikaen    Amerikaen   

Amerikaan    Amerikaan   

Naam Locatie in Tekst

Amerika    Amerika   

Friesland    Friesland   

Fryslân    Fryslân   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21