Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ103408

Een mop (mondeling), donderdag 21 juni 1973

Hoofdtekst

Der wie in man dy wenne midden yn 't lân. 't Wie yn 'e nacht, hy lei al op bêd, doe woarde der by him ynbrutsen. De ynbrekker wie al yn 'e hûs, doe fornaem er it earst. Hy stuts de holle omheech út it bêd wei en hy sei: "Sikestû by nacht hwat ik by dei net iens fine kin?"

Onderwerp

AT 1341C - Robbers Commiserated    AT 1341C - Robbers Commiserated   

ATU 1341C    ATU 1341C   

Beschrijving

Een man woont midden in het land. Op een nacht wordt er bij hem ingebroken. De man vraagt of de inbreker bij nacht zoekt wat hij overdag niet eens kan vinden.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1034, verhaal 8 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 juni 1973
Robbers Commiserated

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21