Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ103412

Een mop (mondeling), donderdag 21 juni 1973

Hoofdtekst

Der wie in doomny dy gong in weddenskip oan mei ien fan syn parochianen. Hwa't de oare deis it earst goemoarn sei fan 'e beiden, dy soe traktearre wurde.
Dy parochiaen wist wol hwat er die. Foardat it ljocht waerd klom er yn in beam yn 'e pasterijetún, dy't flak foar de keamer fan 'e húshâldster stie. It finster stie iepen dat hy koe alles hearre. Hy siet dêr noch mar krekt as dêr kaem doomny ta de doar yn. It ljocht gong op. Doomny roan op it bêd fan 'e húshâldster ta. Doomny strûpte de ûnderbroek út en stie dêr neaken.
Doe wiisde de húshâldster nei doomny syn lytse jonge en sei : "Hwat is dat?"
"Dat is Mozes", sei doomny.
"Ik haw gjin Mozes", sei de húshâldster.
"Né," sei doomny, "mar dû hast de woestijn dêr sitten. En hy wiisde it oan. "Wy sille Mozes yn Egypte bringe", sei doomny, en hy die it ek.
In skoft letter gong doomny út de húshâldster har keamer wei. Doe wie 't al aerdich ljocht bûten. Doomny die de útdoar iepen en seach ris yn 't waer.
Doe sei de parochiaen út 'e beam wei: "Moarn, doomny."
"Goeden Morgen, vriend," sei doomny, "hoe lang zit je daar al?"
"Doe't Mozes yn Egypte siet, wie 'k hjir al", wie 't antwurd.
Hy hie de weddenskip woun.

Onderwerp

AT 1735 - "Who Gives his Own Goods shall Receive it Back Tenfold"    AT 1735 - "Who Gives his Own Goods shall Receive it Back Tenfold"   

ATU 1735    ATU 1735   

Beschrijving

Dominee en parochiaan houden een weddenschap dat wie het eerst goedemorgen zegt getrakteerd wordt. De parochiaan klimt 's nachts in een boom bij de pastorie vlak voor de slaapkamer van de huishoudster. Hij ziet dominee de kamer in stappen en hoort hem zeggen dat hij Mozes naar Egypte zal brengen. Als de dominee naar buiten komt zegt de man in de boom hem goedemorgen en dat hij daar al zit vanaf dat Mozes in Egypte zat.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1034, verhaal 12 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 juni 1973
"Who Gives his Own Goods shall Receive it Back Tenfold"

Naam Overig in Tekst

Mozes    Mozes   

Naam Locatie in Tekst

Egypte    Egypte   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21