Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ103415

Een mop (mondeling), donderdag 21 juni 1973

Hoofdtekst

Der wenne in âld man yn in rooms tehûs. Dêr wienen nochal stringe regels yn dat hûs. As de âlde mantsjes jouns yn 'e sliep fallen wienen, mochten se der net wer ôf.
Dêr koe dy âld man min oer, hwant hy moest der nachts faek út to pisjen.
Op in kear wie dat wèr it gefal. De âld man gong út it bêd en hy makke súntsjes de doar fan 'e sliepseal iepen. Hy hie in wyt lekken om dien. Doe seach er de gong yn. Der wie neat.
Mei syn wyt lekken om 'e holle wied er net to herkennen.
Tafallich kaem der krekt in non oan rinnen. Dy waerd danige kjel doe't se dy wite forskining seach.
Hja sei: "Zijt gij een geest of zijt gij God?"
Doe sei dat mantsje:
"Ik bin gjin geest en ik bin gjin God.
mar ik bin Piter, ik sykje om 'e pot."

Beschrijving

Een oude man woont in een tehuis met strenge regels. 's Nachts mocht niemand meer zijn bed uit. Als de man op een nacht moet plassen doet hij een wit laken over zich heen. De non die hem ziet, vraagt verschrikt of hij een geest is of God. De man antwoordt dat hij niet God is, maar Pieter die een pot zoekt.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1034, verhaal 15 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 juni 1973

Naam Overig in Tekst

God    God   

Piter    Piter   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21