Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ103416

Een mop (mondeling), donderdag 21 juni 1973

Hoofdtekst

Fette Paulus fan Drachten kaem net yn 'e tsjerke, syn buorman wol. Dy kaem ris in kear út tsjerke wei, doe frege Paulus him: "Wel, hwer hat doomny oer preke?"
"Hy hat it oer fette Paulus hawn en oer megere Paulus", sei de buorman. "Megere Paulus, dat gong noch wol, mar fette Paulus, dat wie net in bêsten", sei er.

Beschrijving

Vette Paulus, die nooit naar de kerk gaat, vraagt buurman naar de preek van de dominee. De buurman zegt dat de preek over magere Paulus, die niet zo slecht was, en vette Paulus, die niet best was, ging.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1034, verhaal 16 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 juni 1973

Naam Overig in Tekst

Paulus    Paulus   

Naam Locatie in Tekst

Drachten    Drachten   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21