Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ104522

Een mop (mondeling), maandag 02 juli 1973

Hoofdtekst

Yn Boarnburgum stie in doomny, dy hie in protte einen. Mar sa nou en dan rekke er in ein kwyt. De âlderlingen seinen tsjin him, der wie in âld skuonmakker, dy die it.
De skuonmakker kaem mar inkelde kearen yn tsjerke.
Ien fan 'e âlderlingen sei tsjin 'e doomny: "Jo matte nei de plysje ta gean, oars reitsje jo al jou einen noch kwyt."
"Ei né," sei de doomny, "gjin plysje der by. As ik him ris wer yn tsjerke sjoch sil ik him wolris geweken nimme fan 'e preekstoel ôf."
Doe, op in sneintomoarn siet de skuonmakker yn 'e tsjerke.
Doe't de doomny syn preek út hie hied er de gemeente noch hwat mei to dielen. Hy sei:
"Gij mensen van Boornbergum en Kortehemmen,
ik zal niet zeggen dat gij dieven zijt,
maar onderwijl, ik raak al mijn eendjes kwijt.
Dus, schoenmaker, houd u bij de leest!"
It wie in goeije les foar de skuonmakker en hy stiel gjin einen wer.

Onderwerp

VDK 1833F* - "Ik zeg niet dat gij dieven zijt, maar ik raak wel al mijn eenden kwijt."    VDK 1833F* - "Ik zeg niet dat gij dieven zijt, maar ik raak wel al mijn eenden kwijt."   

Beschrijving

Dominee raakt zo nu en dan een van zijn eenden kwijt. Volgens de ouderlingen is de schoenmaker de schuldige. De dominee wil de politie niet inschakelen, maar spreekt de gemeente vanaf de preekstoel toe, eindigend dat de schoenmaker zich bij zijn leest moet houden.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1045, verhaal 22 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

2 juli 1973
"Ik zeg niet dat gij dieven zijt, maar ik raak wel al mijn eenden kwijt."

Naam Locatie in Tekst

Boarnburgum    Boarnburgum   

Kortehemmen    Kortehemmen   

Boornbergum    Boornbergum   

Plaats van Handelen

Boornbergum (Friesland)    Boornbergum (Friesland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21