Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ105511

Een mop (mondeling), woensdag 08 augustus 1973

Hoofdtekst

It wie 1 april. Der kaem in jonge út skoalle wei, dy roan achter troch 't leech bûthûs, dêr't in bêdsté yn wie nei de foarein ta.
"Mem," sei er, "de feint leit mei de faem op bêd yn 't bûthús."
"O, o," seit de boerinne, "it is treurich, dêr mei 'k wol gau hinne." En hja giet dy kant út.
"Ha-ha, april!" seit de jonge, "'t is de feint net dy't by de faem leit, mar ús heit!"

Onderwerp

TM 8053 - Verhalen over 1 april grappen    TM 8053 - Verhalen over 1 april grappen   

Beschrijving

Jongen zegt op 1 april dat knecht met meid in de bedstede ligt. Als boerin gaat kijken zegt de jongen dat niet de knecht maar vader bij de meid ligt.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 1055, verhaal 11 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

8 augustus 1973
Verhalen over 1 april grappen

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21