Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ105514

Een mop (mondeling), woensdag 08 augustus 1973

Hoofdtekst

Der wie in frou, dy har man sûpte sa bot. Yn 'e nacht kaem er hast altyd smoardronken thús. Doe seinen se tsjin 'e frou: "Jo matte jou man ris goed bang meitsje. Dan lit er it wol."
Doe wachte hja him in kear op yn 'e nacht. Hja hie in wyt lekken om 'e holle dien en sa hie se har opsteld yn in holle beam, dêr't har man lâns moest.
Doe't er oan har ta wie kom se tofoarskyn en sei: "Ik bin de duvel."
Doe sei de man dy't tafallich net dronken wie: "O, greate God, dêr haw ik in suster fan troud!"

Onderwerp

VDK 1676H* - Spookspelen: Een zuster van de duivel    VDK 1676H* - Spookspelen: Een zuster van de duivel   

Beschrijving

Op aanraden van anderen probeerde een vrouw wier man bijna elke nacht stomdronken thuis kwam haar man angst in de boezemen. Op een nacht wachtte ze hem met een wit laken over het hoofd in een holle boom op. Riep hem toe dat ze de duivel was. Man die toevallig niet dronken was, riep dat hij een zuster van de duivel had getrouwd.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 1055, verhaal 14 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

8 augustus 1973
Spookspelen: een zuster van de duivel

Naam Overig in Tekst

God    God   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21