Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ106805

Een sage (mondeling),

Hoofdtekst

It is froeger ris gebeurd dat hjir twa hantsjemieren út Dútslân weikamen to meanen. De iene dat wie Karl.
Hja meanden by in boer, dy wenne oan 'e Simmerdyk ûnder Burgum.
It famke fan dy boer rekke siik. De boerinne tocht net oars of it bern wie bitsjoend en hja sette mei kryt in krús oer de flier foar 't bêd dêr't it bern yn lei. Dan hienen de tsjoensters gjin macht mear oer har, hwant hja koenen net oer in krús hinne komme.
Dêr kaem alle jierren by dy minsken in hoazzekoopman út Dútslân wei. Dy kaem dêr ek krekt yn 'e tiid dat dy beide hantsjemieren dêr wienen to meanen.
Doe't dy hoazzekeapman Karl dêr seach sei er tsjin him: "Smoarge hynstediif, bistû hjir?" Hwant Karl hie in hynder stellen, dat wist er wol.
Karl wie in hiele minnen-ien.
De hoazzekeapman gong de Simmerdyk út; hy hie jild by him. Dêr loerde Karl op. Mar de hoazzekeapman wie dêr op fortocht, hy hie in revolver by him. Hy hie Karl yn 'e gaten.
Doe't Karl der ek yn 'e nacht op út gong wachte de hoazzekoopman him op. Karl hie in bile by him. De hoazzekoopman seach dat, en mikte mei de revolver. Mar Karl wie him foar. Hy sloech de hoazzekoopman dea, mar dy hie al sketten. Karl wie rekke.
De hoazzekoopman lei dea op 'e Simmerdyk.
Karl koe noch op 'e heasouder komme, dêr't er him yn it tintlekken birolle. Mar even hat er noch leefd, doe wie Karl ek dea.
Letter ha se in krús makke yn 'e berm foar de hoazzekoopman, op it plak dêr't er foun woarde. Dat hyt it Poepekrús. It is der noch altyd. It is in krús fan swarte modder yn it griene gers fan 'e berm. Se wolle wol ha dat der op dat plak fan it krús noait wer gers waechse wol.
De beide poepen binne bigroeven oan 'e Simmerdyk by Hurdegaryp, dêr't froeger in âld tsjerkhôf west hat.

Onderwerp

TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek    TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek   

Beschrijving

Eén van de hannekemaaiers bij een boer was een paardedief, en werd herkend door een kousenkoopman. De hannekemaaier wilde het geld van de koopman roven, maar die had dat in de gaten. Op een nacht wacht de koopman die een revolver heeft, de hannekemaaier die een bijl heeft meegenomen, op. Als de koopman schiet slaat de ander hem dood. Maar ook de hannekemaaier is dodelijk getroffen. Voor de koopman is een kruis op de plaats van de moord opgericht. Het verhaal gaat dat er nooit meer gras heeft willen groeien.
De boerin is er van overtuigd dat haar zieke dochtertje betoverd is. Om de macht van heksen te breken zet ze een kruis voor het bed van het kind.

Bron

Collectie Jaarsma (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

Heks maakt kind (mens) ziek

Naam Overig in Tekst

Karl    Karl   

Poepekrús    Poepekrús   

Poepekruis    Poepekruis   

Naam Locatie in Tekst

Dútslân    Dútslân   

Duitsland    Duitsland   

Simmerdyk    Simmerdyk   

Zomerdijk    Zomerdijk   

Burgum    Burgum   

Bergum    Bergum   

Hurdegaryp    Hurdegaryp   

Hardegarijp    Hardegarijp   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21