Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ106815

Een sage (mondeling),

Hoofdtekst

Der wenne in boer op it Barra-hûs tichte by Ljouwert.
Op in joun kaem dêr in frommes by de doar, dy frege of se dêr de nachts wol sliepe mocht. De boer hie dêr net folle mei op, mar affijn, dat moest dan mar. Doe sieten se de jouns dêr byinoar yn 'e hûs. De faem dy seach nou en dan ris nei de útfanhûzer en dy tocht: "Dat liket neat op in frommes. Dat matte wy better wite." Hja stie it net. Hja gong tomûk nei de boer ta, doe't dy der even út wie en doe praette se mei him. De boer soe har allegear in apel tasmite en dan soenen se goed sjen hwat dat minske die. Doe sloech dat frommes de knibbels nei elkoar ta en doe wisten de boer en de faem beide dat it in keardel wie yn frouljusklean. Hoe moesten se dêr mei oan, hwant hja hienen yn 'e gaten dat it in gefaerliken-ien wie.
Doe kom dêr deselde jouns tafallich in dragonder by de doar, dy hie it boekje by him dêr't er grach de hantekening fan 'e boer yn ha woe. De boer naem him even apart en fortelde doe hwat it gefal wie mei de forklaeide keardel.
Doe sei dy dragonder: "Dan bliuw ik hjir fannacht."
Doe stelde dy dragonder him dy nachts fordekt op yn 'e skuorre. Dy nachts gong de keardel yn frouljusklean fan bêd ôf en dy giet nei in finsterke ta. Dat docht er iepen. Mar de dragonder is him stikem achterneislûpt en slacht mei syn sabel de keardel de kop ôf. Doe wienen der al in soad maten fan dy keardel bûtendoar en dy kamen op it finster ta. Mar doe't se fornamen dat der ûnrie wie, makken se gau dat se fuortkamen.
It wie in roversbinde. Hja hienen alle minsken op 'e plaets formoardzje wold en dan alles leechplunderje.
De boer wie de dragonder tige tankber fansels.
Der is in beeld fan him makke woarn, en dat stiet noch altyd dêr yn 'e tún.

Onderwerp

VDK 0958G* - De appelvangproef    VDK 0958G* - De appelvangproef   

sinVDK 0958G* - Die Fangprobe    sinVDK 0958G* - Die Fangprobe   

Beschrijving

Een vrouw krijgt van een boer toestemming om op de boerderij te overnachten. De meid meent dat het geen vrouw is. Als de boer de vrouw een appel toegooit brengt ze de knieen naar elkaar toe. Voor de boer en de meid het teken dat het een man in vrouwenkleren was. Dezelfde avond komt een dragonder aan de deur die bereid is 's nachts te blijven. De man doet een raampje open, en tegelijkertijd slaat de dragonder hem zijn hoofd af. De kameraden van de man vluchten. Uit dankbaarheid liet de boer een beeld van de dragonder maken dat nog altijd in de tuin staat.

Bron

Collectie Jaarsma (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

De appelvangproef

Naam Overig in Tekst

Barra-hûs    Barra-hûs   

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert    Ljouwert   

Leeuwarden    Leeuwarden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21