Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ106818

Een sage (mondeling),

Hoofdtekst

Yn Feanwâldsterwâl hat ien wenne, dy die 't tige raer doe't er noch feint wie. It wie ien dy't faek yn 'e kroech siet en dan sei er 't raer op. Kaertspylje, sûpe, him mâltjirgje, flokke en sweare en swetse. Hy spile ek op 'e harmoanika. Ienkear hied er der op spile, op in joun yn 'e kroech en doe hie er 't Onze Vader op flokwurden dêrby song.
Doe't er út 'e herberch kom, hat de duvel mei him red. Dy hat him fier oer de heechste beammen hinne smiten. Hy hat doe sa'n opneuker krigen, dat nei dy tiid wied er foargoed bikom. Hy hat it noait wer raer dien.

Beschrijving

Een jongen zat vaak in de kroeg waar hij zich misdroeg met kaartspelen, zuipen, luidruchtig zijn, vloeken en opscheppen. Eens speelde hij harmonica en zong het Onze Vader met vloekwoorden. Toen hij uit de kroeg kwam, nam de duivel hem te pakken. Die gooide de jongen over de hoogste bomen. Daarna heeft hij zich nooit meer misdragen.

Bron

Collectie Jaarsma (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Onze Vader    Onze Vader   

Naam Locatie in Tekst

Feanwâldsterwâl    Feanwâldsterwâl   

Veenwoudsterwal    Veenwoudsterwal   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21